Barack Obama, Joe Biden, John Boehner

November 14, 2013 - 3:09 PM
(AP Photo/Charles Dharapak)